Little Saigon
Lưu trữ hàng ngày

August 8, 2020

Không đạt thỏa thuận trợ cấp COVID-19

Cả khoản trợ cấp thất nghiệp thêm $600 một tuần của liên bang lẫn lệnh cấm đuổi người thuê nhà đều hết hạn cuối tháng trước, khiến người dân Mỹ đang khó nhọc trả “bill” và có nhà để ở.

HĐTP Westminster thất bại gia hạn tăng thuế

Nghị Viên Sergio Contreras, Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Phó Thị Trường Kimberly Hồ đưa ra 3 đề nghị khác nhau. Nghị Viên Tài Đỗ chống tất cả. Thị Trưởng Trí Tạ bỏ phiếu trắng, hoặc không ủng hộ. Cuộc họp kết thúc trong bế tắc.