Little Saigon
lưu trữ hàng tháng

November 2020

Một nửa nước vui, một nửa nước buồn!

Trong gia đình, chúng ta không bao giờ có những đối thủ chính trị, mà chỉ có những người khác quan điểm, nói bình dân ra là yêu và ghét, được thể hiện qua những lá phiếu đã bỏ, và bây giờ là sự trông đợi kết quả của lá phiếu mình đã bầu. Lễ…