Da vàng trên xứ tuyết

Có lẽ không có mùa nào ẩn chứa sự mâu thuẫn trong bản chất của nó hơn mùa Đông. Mùa Đông là mùa biểu hiện rõ rệt sự sống và cái chết.