Little Saigon

Video: Một số thay đổi trong luật di trú – Phần 2

135

Ghi chú: Ý kiến trong chương trình chỉ là ý kiến phổ thông. Không áp dụng cho bất cứ trường hợp cụ thể nào. Xin vui lòng liên lạc với luật sư của quý vị để tham vấn.