Hữu Danh

Về lại mái trường xưa…

Qua nửa đời phiêu bạt Nay về lại trường xưa Gặp bác già bảo vệ Mình tiến lại và thưa: – Tôi là học sinh cũ Nay trở lại thăm…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: