Ký ức 30-4

Quảng Cáo
Đổi đời
 Từ ngày quân Pháp “đóng đồn” tại ngã ba thị trấn Thứa, những con đê từ các làng đi xuống huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Ninh…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: