Trần Thế Thi

“GIẢI PHÓNG”?

Giải phóng “cái gì”, “giải phóng” ai? Có chăng ba thứ Đạp, Đồng, Đài Chúng sống miền Nam người xem rẻ Mong về đất Bắc kiếm tương lai   Thằng…
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: