Phan Nhật Nam

Ngoại giao giảo trá
“Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu!” Câu nói “quán triệt” đủ tính chất vô sản chuyên chính của người đứng đầu chính phủ cộng sản Hà Nội.
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: